Kielecka firma rodzinna BIO-MED Sp . z o. o świętuje 15-lecie!

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  20 stycznia 2017r. firma BIO-MED. Sp. z o. o świętowała  jubileusz 15- lecia działalności.


W uroczystości oprócz załogi udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych oraz kooperanci i zaproszeni goście. Gospodarowanie odpadami w Polsce wciąż napotyka wiele barier i pułapek prawnych, organizacyjnych i biurokratycznych. W tych warunkach godny odnotowania jest przykład Spółki BIO-MED w Kielcach. Nie bacząc na istniejące trudności rozbudowuje moce przerobowe, unowocześnia technologie i poszerza zakres gospodarowania odpadami. Świadczy to o poważnym traktowaniu Ustawy o odpadach z dnia 14. 12. 2012 r. oraz znowelizowanej w dniu 01.07.2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


„Niech  w trosce o Przyjaciół zawsze sił nam starcza, wszak liczne ich grono to najlepsza tarcza” 
Henryk Oleksy


 

- Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku Spółka zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsiębiorstw oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi – mówi Prezes Leonard Sikora.

BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów poprzez recykling, odzysk i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie. Program przetwarzania obejmuje m.in.

- segregację odpadów wielkogabarytowych, komunalnych oraz przemysłowych np.: folie, tekstylia, szkło, tworzywa sztuczne, metale  itp.,
- produkcję paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych. W związku z tym Spółka BIO-MED została wyróżniona w 2012 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową Nagrodą Innowator 2011.

BIO-MED posiada także Oddziały zlokalizowane w miejscowościach: Odrowąż, Michów, Kazanów oraz Strożęcin, gdzie odbywa się również produkcja nawozu organiczno-mineralnego „GRAMED” i kompostu. Spółka zatrudnia ponad 80 osób mających doświadczenie, a kadra menadżerska systematycznie uczestniczy w sympozjach, konferencjach oraz szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. BIO-MED angażuje się także w działalność społeczną i wspiera lokalne inicjatywy na rzecz województwa poprzez działania sponsoringowe. Współpracuje  z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi , lokalnymi mediami, sponsoruje męską drużynę piłki siatkowej „EFFECTOR KIELCE”.

Dzięki inwestycjom realizowanym w latach 2014-2015r. powstał  nowoczesny Zakład Mechaniczno–Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Województwie Świętokrzyskim, zlokalizowany w Szczukowskich Górkach k/Kielc. Powstały obiekty umożliwiające zlokalizowanie działalności na jednym terenie (ok. 14000 m2).


Wizualizacja Zakładu w Górkach Szczukowskich k/Kielc


  
Realizacja inwestycji jest bezpośrednio związana ze zmianami w polskim prawie ochrony środowiska, które weszły w życie wraz z nową Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz znowelizowaną w dniu 01.07.2011 r. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zakład ten będzie pełnił trzy zasadnicze funkcje:
1. Produkowanie paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych (wstępnie przesortowanych w zakładach o statusie Regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych)
i przemysłowych. Działalność Zakładu będzie nakierowana na odzysk odpadów przemysłowych i komunalnych, sortowanych rodzajowo, w celu odzysku z nich surowców wtórnych, a z pozostałych wytworzenia paliwa alternatywnego stanowiącego wsad do współspalania paliw, np. w cementowniach.
2. Zbieranie odpadów typu zużyty sprzęt AGD, RTV, komputerowy itp. w celu ich
dalszego przekazania uprawnionym podmiotom do dalszego odzysku lub utylizacji. Zgodnie z  art. 3 ust. 2 pkt. 5 i 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. utworzony zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz skup surowców wtórnych.
3. Produkcja (podsuszanie, dodawanie komponentów, granulowanie) nawozu organiczno–mineralnego „GRAMED” (z surowego nawozu, który powstawać będzie w zakładach zewnętrznych) oraz jego konfekcjonowanie w opakowania handlowe. Spółka posiada Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 280/11
z dnia 21.06.2011 r. na wprowadzenie do obrotu tego nawozu.

Dzięki unowocześnieniu technologii i wyposażenia zdolność odzysku odpadów Zakładu jest planowana na poziomie 55 000 Mg/rok. W tym:

  • produkcja wysokokalorycznego innowacyjnego paliwa alternatywnego ok. 40 000 Mg/rok w tym wydajność linii do biologicznego przetwarzania (biosuszenie) ok. 10 000 Mg/rok. 
  • odzysk surowców wtórnych ok. 10 000 Mg/rok.
  • produkcja nawozu „GRAMED” ok. 5 000 Mg/rok.


Spółka wspólnie z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie podjęła działania na rzecz budowy również w Szczukowskich Górkach Zakładu, który w procesie pirolizy będzie uzyskiwał energię z odpadów problemowych i niebezpiecznych. Zarząd złożył już  niezbędne dokumenty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Generator Koncepcji Ekologicznych”.

 - Nie spoczniemy na laurach -  mówi prezes Sikora – świat coraz mocniej uświadamia sobie problem  wyczerpywania się bogactw naturalnych w skali globalnej dlatego odpady muszą być ograniczane i przekształcane w surowce oraz energię, tak aby na wysypiska trafiało ich niewiele. Że jest to możliwe świadczą doświadczenia np. Szwecji! Spółka rozwija się prężnie, pomimo  różnych trudności, głównie administracyjnych.

Na przykładzie Spółki BIO-MED widać, jak organy administracji publicznej (co prawda z różnych względów nie zawsze zrozumiałych), nie dotrzymują ustawowych terminów decyzji. Powodowało to wydłużanie cyklu inwestycyjnego i wymierne straty, a także zniechęcenie  inwestorów. Spółka BIO-MED starała się również uzyskać status Regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,(RIPOK). Jednak w Województwie Świętokrzyskim mogą to realizować jedynie przedsiębiorstwa samorządowe, co niestety ogranicza swobodę działalności gospodarczej firm prywatnych. Wobec powyższego doszło do konfliktu ze Spółką miejską tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Kielcach. Dopiero po spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spory zostały  zakończone. W związku z tym BIO-MED ma nadzieję na dobrą i długofalową współpracę m.in. w zakresie końcowego przetwarzania odpadów szczególnie problemowych, wytwarzanych przez PGO Kielce. Z okazji 15-lecia działalności firmy życzymy całej załodze dalszych sukcesów i społecznego uznania za efektywną pracę na rzecz utrzymania czystości na pięknej ziemi Świętokrzyskiej!

Impreza jubileuszowa BIO-MED. Sp.z o.o. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach bez wątpienia zapisze się w historii firmy jako znaczący akcent zintegrowanego zespołu ludzi ze sobą współpracujących, którzy potrafią również świetnie się bawić wspólnie niezależnie od funkcji i stanowiska. Nie bez znaczenia dla osiągania dobrej atmosfery w pracy i zabawie jest fakt, że jest to firma rodzinna. Małżonkowie Kazimiera i Leonard Sikorowie przez lata –  nie bez przeszkód - budowali wielobranżowe przedsiębiorstwo z pełnym zaangażowania sił i możliwości zapałem. Cel był i jest ten sam, który przyświeca wszystkim przedsiębiorczym rodzicom: zainteresować kontynuacją dzieła dzieci…przekazać w sztafecie w odpowiednim momencie pałeczkę. W tym przypadku można mówić o sukcesie. Cała trojka, córka Joanna oraz synowie Adam i Stefan są związani z firmą. Gratulujemy.

Spotkanie jubileuszowe poprowadził Leonard Sikora założyciel i właściciel firmy wraz ze Stefanem Sikorą Prezesem Zarządu Spółki. Wśród znakomitych  gości  obecny był Krzysztof Zaręba  – Prezydent EKOROZWÓJ. Polska Izba Gospodarcza, Zbigniew Piątek – Wójt Gminy Piekoszów i wielu innych. Reprezentanci firmy odbierali liczne życzenia z gratulacjami od gości i kontrahentów firm współpracujących.
Pracownicy spółki również przygotowali życzenia wraz z gratulacjami dla swoich prezesów. Oprawę artystyczną przygotowała Agencja POP-ART Jerzego Chrobota. Wystąpił znany parodysta Stanisław Tutaj dając po-pis swoim talentem, Magdalena Chołuj – uczestniczka programu  muzycznego The Voic of Poland i para tancerzy z zespołu „La Malanga” – mistrzowie świata w tańcach Latino.

Redaktor

 

Od lewej: Pan Zbigniew Piątek - Wój Gminy Piekoszów, Pan Leonard Sikora, Pan Stefan Sikora

 

Od lewej: Pan Krzysztof Zaręba - Prezydent Ekorozwój Polska Izba Gospodarcza, Pan Leonard Sikora, Pan Stefan Sikora

Mistrzowie świata tańca Latino - Wiktoria Kozłowska i Bartłomiej Osuch

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz