Innowacje w Spółce BIO-MED

Gospodarowanie odpadami w Polsce wciąż napotyka wiele barier i pułapek prawnych, organizacyjnych i biurokratycznych. W tych warunkach godny odnotowania jest przykład Spółki BIO-MED w Kielcach. Nie bacząc na istniejące trudności rozbudowuje moce przerobowe, unowocześnia technologie i poszerza zakres gospodarowania odpadami. Świadczy to o poważnym traktowaniu Ustawy o odpadach z dnia 14. 12. 2012 r. oraz znowelizowanej w dniu 01.07.2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku Spółka zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsiębiorstw oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów oraz postępuje zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez recykling, odzysk i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie.

W Zakładzie mieszczącym się aktualnie przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach działają:
- Sortownia świadcząca usługi w zakresie segregacji odpadów wielkogabarytowych, komunalnych oraz przemysłowych np.: folie, tekstylia, szkło, tworzywa sztuczne, metale  itp.,
- Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych. Produkcja paliwa alternatywnego prowadzona przez Spółkę BIO-MED została wyróżniona w 2012 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową Nagrodą Innowator 2011.

BIO-MED posiada także Oddziały zlokalizowane w miejscowościach: Odrowąż, Michów, Kazanów oraz Strożęcin, gdzie odbywa się również produkcja nawozu organiczno-mineralnego „GRAMED” i kompostu.

Spółka zatrudnia ponad 50 osób o wysokich kwalifikacjach, a kadra menadżerska systematycznie uczestniczy w sympozjach, konferencjach oraz szkoleniach.
BIO-MED angażuje się w działalność społeczną i wspiera lokalne inicjatywy na rzecz województwa poprzez działania sponsoringowe. Spółka współpracuje
z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi czy lokalnymi mediami. Istotnym elementem działalności jest wspieranie świętokrzyskiego sportu poprzez sponsoring męskiej drużyny piłki siatkowej „EFFECTOR KIELCE”.

Nowy Zakład w Górkach Szczukowskich.

Dzięki inwestycjom na przełomie 2014-2015 r. nastąpi oficjalne otwarcie jednego z najnowocześniejszych Zakładów Mechaniczno–Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Województwie Świętokrzyskim, który zlokalizowany będzie w Górkach Szczukowskich k/Kielc. Właścicielem tejże instalacji jest Spółka BIO-MED z Kielc.

Realizacja inwestycji jest bezpośrednio związana ze zmianami w polskim prawie ochrony środowiska, które weszły w życie wraz z nową Ustawą o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. oraz znowelizowaną w dniu 01.07.2011 r. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym zgodnie z art. 3b ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd lokalny jest zobowiązany do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast, zgodnie z art. 3c ust. 1 powyższej Ustawy, gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:
-do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
-do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Funkcje nowego Zakładu w Górkach Szczukowskich.

Zakład ten będzie pełnił trzy zasadnicze funkcje:
1. Produkowanie paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych (wstępnie przesortowanych w zakładach o statusie Regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych)
i przemysłowych. Działalność Zakładu będzie nakierowana na odzysk odpadów przemysłowych i komunalnych, sortowanych rodzajowo, w celu odzysku z nich surowców wtórnych, a z pozostałych wytworzenia paliwa alternatywnego stanowiącego wsad do współspalania paliw, np. w cementowniach.
2. Zbieranie odpadów typu zużyty sprzęt AGD, RTV, komputerowy itp. w celu ich dalszego przekazania uprawnionym podmiotom do dalszego odzysku lub utylizacji. Zgodnie z  art. 3 ust. 2 pkt. 5 i 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. utworzony zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz skup surowców wtórnych.

Spółka prowadziła opisaną wyżej działalność w Zakładzie Produkcyjno–Usługowym w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce znak: OŚ.II.6233.2.2011 z dnia 10.05.2011 r. (z późn. zm.). Urządzenia tam pracujące w całości będą przeniesione do zmodernizowanych budynków w Górkach Szczukowskich i doposażone  m.in. o rozdrabniarkę końcową MeWa UG1608MS, dzięki czemu nastąpi zwiększenie wydajności instalacji oraz poprawa warunków pracy.

3. Produkcja (podsuszanie, dodawanie komponentów, granulowanie) nawozu organiczno–mineralnego „GRAMED” (z surowego nawozu, który powstawać będzie w zakładach zewnętrznych) oraz jego konfekcjonowanie w opakowania handlowe. Spółka posiada Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 280/11
z dnia 21.06.2012r. na wprowadzenie do obrotu powyższego nawozu.

Ogólna powierzchnia nieruchomości na której uruchomiony będzie Zakład wynosi ok. 14 000 m2.

Zdolność odzysku odpadów Zakładu jest planowana na poziomie 55 000 Mg/rok Wydajność poszczególnych instalacji to:
- produkcja wysokokalorycznego innowacyjnego paliwa alternatywnego
ok. 40 000 Mg/rok w tym wydajność linii do biologicznego przetwarzania (biosuszenie) ok. 10 000 Mg/rok. 
- odzysk surowców wtórnych ok. 10 000 Mg/rok.
- produkcja nawozu „GRAMED” ok. 5 000 Mg/rok.

Spółka wspólnie z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie podjęła działania na rzecz budowy również w Górkach Szczukowskich (na sąsiedniej działce) Zakładu, który w procesie pirolizy będzie uzyskiwał energię z odpadów problemowych i niebezpiecznych. W tej sprawie złożone zostały niezbędne dokumenty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Generator Koncepcji Ekologicznych”.

Procedowanie nad otwarciem Zakładu.

Spółka rozwija się prężnie, jednak napotyka na różne trudności, głównie administracyjne. Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w trybie odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Niestety w przypadku Spółki BIO-MED terminy wydawania decyzji administracyjnych w poszczególnych organach przedstawiały się następująco:
- Urząd Gminy Piekoszów ok. 9 miesięcy (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia)
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach ok. 4 miesięcy (utrzymanie w mocy powyższej decyzji)
- Starostwo Powiatowe w Kielcach ok. 9 miesięcy – (pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie na budowę, tj. modernizację istniejącego Zakładu oraz dobudowanie wiat i silosów).


Na przykładzie Spółki BIO-MED widać, jak organy administracji publicznej (co prawda z różnych względów nie zawsze zrozumiałych), nie dotrzymują ustawowych terminów. Powoduje to wydłużanie cyklu inwestycyjnego i wymierne straty, a także zniechęcenie  inwestorów.
Spółka BIO-MED starała się również uzyskać status Regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jednak w Województwie Świętokrzyskim mogą to realizować jedynie przedsiębiorstwa samorządowe, co niestety ogranicza swobodę działalności gospodarczej firm prywatnych. Wobec powyższego doszło do delikatnego konfliktu ze Spółką miejską tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Kielcach. Jednak po spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które odbyło się w kwietniu 2014 r. zakończone zostały spory pomiędzy firmami.

W związku z tym BIO-MED ma nadzieję na długofalową współpracę m.in. w zakresie końcowego przetwarzania odpadów szczególnie problemowych, wytwarzanych przez PGO Kielce.

Tomasz Pakuła

Wizualizacja Zakładu w Górkach Szczukowskich

 


Wysokowydajna rozdrabniarka MeWa UG 1608 MS do produkcji paliwa alternatywnego.